Kategórie
 
 
 
 
 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov:

 

 

Kto sme?

Naše kontaktné údaje ako prevádzkovateľa sú:
 

Názov: Austria Point, s.r.o.

Sídlo: Seberíniho 1, 824 01 Bratislava

Tel. : +421 918 894 973

e-mail: info@myaustria.sk

 

Pri prevádzke nášho e-shopu robíme všetko preto, aby sme zabezpečili ochranu spracúvaných osobných údajov. Pre tento účel dodržiavame špecificky navrhnuté bezpečnostné opatrenia.
Chceme Vás ubezpečiť, že žiadne vaše osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany a zároveň prehlasujeme, že žiadne osobné údaje sa nezverejňujeme.

 

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy

Naša obchodná činnosť je zameraná na predaj tovar cez internet a poskytovanie súvisiacich služieb. Väčšinu našich služieb poskytujeme na zmluvnom základe, ale sú situácie kedy údaje spracúvame z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti, súhlasu dotknutej osoby, alebo v rámci nášho oprávneného záujmu. Spracúvame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie a naplnenie účelu.

Ak ste návštevníkom, či fanúšikom našej stránky, ale sa zaregistrujete do nášho e-shopu a objednáte si tovar, vaše údaje budeme spracúvať na nasledovné účely:


• Registrácia zákazníkov e-shopu

Zaregistrovať sa môžete na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu, než svoj súhlas neodvoláte.

 

• Evidencia zákazníkov e-shopu

Ak si objednáte tovar, vaše údaje budeme spracúvať na základ plnenie zmluvy. V takom prípade budeme vaše údaje spracúvať po dobu trvania zmluvy a to vrátane doby potrebnej na vybavenie reklamácií, alebo vedenie účtovej evidencie, tak ako to vyplývajú zo zákonov.


• Odber newslettra

Ak ste nám udelili súhlas na zasielanie noviniek formou newslettra, budeme vaše osobné údaje spracúvať pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.

 

• Online chat

Pokiaľ nám napíšete správu cez okno nášho online chatu, a uvediete svoje Meno, alebo email, alebo iné údaje budeme s Vami komunikovať a komunikáciu archivovať na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je poskytovanie informácií a skvalitňovanie služieb.

 

• Marketing na základe oprávneného záujmu

Na základe nášho oprávneného záujmu, vám v prípade že ste naším zákazníkom, budeme zasielať informácie o našich produktoch a službách, pretože predpokladáme, že to môže to
môžete v primeranej miere očakávať. Ak by vás naše informácie nezaujímali, kedykoľvek môžete ich zasielanie zrušiť.

 

• Evidencia reklamácií

Na základe zákona, budeme vaše údaje spracúvať aj v prípade že budete reklamovať zakúpený tovar, či poskytnuté služby. Táto povinnosť nám vyplýva zo zákona, a aj dobu spracúvanie určuje zákon.

 

• Žiadosti dotknutých osôb

Pokiaľ nás v súvislosti s ochranou osobných údajov požiadate o výkon práv, prístup k osobným údajov, ich opravu, vymazanie, alebo budete namietať spracúvanie, budeme vašu žiadosť evidovať na základe plnenie zákona po dobu 3 rokov od jej vybavenia. V prípade žiadosti o výmaz, ak budú splnené všetky zákonné podmienky prestaneme vaše údaje spracúvať úplne, vykonaním výmazu.

 

• Evidencia zmluvných partnerov

Ak ste našimi zmluvnými dodávateľmi, alebo odberateľmi, alebo zamestnancami našich zmluvných partnerov, zastupujete ich a komunikujete s nami, vaše osobné údaje v rozsahu podľa §78, zákona 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov, ktoré sme získali budeme spracúvať pre účel plnenie zmluvy po dobu trvania zmluvného vzťahu a príslušných lehôt podľa registratúrneho poriadku.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvaní naši zamestnanci, ktorí sú poučení a zaviazaný mlčanlivosťou. Vedia že údaje môžu spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na splnenie povinností. Nezaobídeme sa však bez pomoci služieb iných firiem a odborníkov, ktorými sú:

 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia
 • Poskytovatelia IT služieb a webhostingu
 • Online služby, chat a sociálne siete
 • Cenové porovnávače
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti

 

Využívanie doplnkov sociálnych sietí

Na našej webovej stránke sú doplnky afiliačných partnerov a sociálnych sietí Facebook, Google+, Heureka. Tieto môžu byť označené ich názvom, alebo logom. Pokiaľ na nich nekliknete nebudú poskytovatelia týchto doplnkov sociálnych médií zhromažďovať vaše osobné údaje. A však kliknete, tak vašim kliknutím údaje o vašej návšteve odošlú. Nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané týmito poskytovateľmi. Pokiaľ tieto služby využívate tak informácie o ochrane osobných údajov nájdete na ich stránkach.

 

Doba uschovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a uschovávame ich zväčša elektronicky. Chránime ich pomocou prostriedkov fyzickej aj technologickej bezpečnosti, tak aby boli v bezpečí a bola zachovaná ich integrita a dostupnosť počas celej doby uschovávania.

 

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

V zmysle nariedenia máte práva, ktoré sme ako prevádzkovateľ povinný vykonávať. Môžete si ich uplatniť, žiadosťou zaslanou na našu adresu, písomne, telefonicky, alebo e-mailom. Našou povinnosťou však je overiť sa vašu totožnosť, aby sme mali istotou že údaje nebudú zneužité.

 • Máte právo požadovať sa prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, Viac informácii: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Doplňujúce informácie

Ako dotknuté osoby nie ste povinný poskytnúť nám osobné údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy, ale berte prosím na vedomie, že bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva (napríklad objednávka a dodanie tovaru) vzniknúť.
Zdrojom vašich osobných údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, ste vy ako dotknutá osoba, ktorá nám poskytla svoje osobné údaje pri registrácii, alebo nákupe. Ak ste zamestnancom našich zmluvných partnerov, mohol nám vaše údaje poskytnúť váš zamestnávateľ.

 

Máte otázky alebo potrebujete informácie?

Pre informácie nás môžete kontaktovať telefonicky +421 918 894 973, či e-mailom na adrese info@myaustria.sk. Vaše žiadosti nám môžete adresovať telefonicky, písomne, emailom alebo formou kontaktného formulára.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia
Potrebujete poradiť?Potrebujete poradiť?